Regulamin E-usługi

Regulamin E-usługi

 1. Definicje

  1. Adres e-mail Użytkownika – adres email Użytkownika podawany podczas Rejestracji, służący do komunikacji z Użytkownikiem oraz dostępu do E-usługi.

  2. Back-end – niewidoczne dla Użytkownika mechanizmy oraz bazy, dzięki którym możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie E-usługi.

  3. E-usługa – usługa Kalkulacji opłacalności, świadczona drogą elektronicznąprzez sieć telekomunikacyjną, w tym sieć komputerową (Internet), która do prawidłowego funkcjonowania wykorzystuje technologie informacyjne gwarantujące automatyzację obliczenia i która wymaga niewielkiego udziału człowieka (Użytkownika).

  4. Formularz – aktywny element Strony Internetowej służący do wprowadzania danych przez Użytkownika w celu Rejestracji, dostępu do E-usługi i/lub przeprowadzenia Kalkulacji opłacalności.

  5. Front end - widoczny dla Użytkownika interfejs na Stronie Internetowej odpowiedzialny za przesyłanie danych do Back-endu oraz w określonych przypadkach pokazujący wyniki konkretnej czynności jak np. Kalkulacja opłacalności.

  6. Hasło – ciąg znaków alfabetycznych i/lub numerycznych, konieczny dla dokonania Rejestracji w E-usłudze oraz autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika w E-usłudze.

  7. Kalkulacja opłacalności – wykonanie czynności analizy opłacalności instalacji solarnej według danych dostarczonych przez Użytkownika, przy użyciu algorytmu E-usługi Solar Energy Analysis oraz dostępnych urządzeń.

  8. Konto (Konto Użytkownika) – część E-usługi, w ramach której Użytkownik może korzystać z funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.

  9. Link aktywujący – link przesłany na Adres e-mail Użytkownika przez Usługodawcę, którego kliknięcie powoduję odesłanie na stronę E-usługi oraz zakończenie procesu Rejestracji.

  10. Login (Login Użytkownika) – ciąg ustalonych przez Użytkownika znaków (Adres e-mail) ustalany samodzielnie podczas procesu Rejestracji, konieczny w celu uzyskania dostępu do Konta oraz korzystania z e-usługi.

  11. Nazwa Użytkownika – Adres email Użytkownika, używany do Rejestracji, Logowania oraz innych funkcjonalności E-usługi.

  12. Newsletter - udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem E-usługi lub innych form komunikacji takich jak Platformy e-mailingowe informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

  13. Platforma e-mailingowa –współpracujący z Usługodawcą podmiot, którego usługi zapewniają prawidłową wysyłkę Newsletterów.

  14. Raport – Podsumowanie Kalkulacji oszczędności przeprowadzonej przez Użytkownika na podstawie wprowadzonych przez niego danych do E-usługi.

  15. Regulamin – niniejszy regulamin E-usługi. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o których mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  16. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta, wymagająca podania przez Użytkownika Adresu E-mail oraz Hasła, dokonana z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w E-usłudze, sfinalizowana koniecznością kliknięcia Linku aktywującego, przesłanego Użytkownikowi na Adres E-mail

  17. Strona – Użytkownik lub Usługodawca, o ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.

  18. Strona Internetowa - strona internetowa, na której osadzona jest E-usługa znajdująca się pod domeną www.solary.org

  19. Usługodawca – Tomasz Janiak Architekt z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pogodnej 3 lok. 20, 15-354 Białystok, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Białymstoku, NIP 542-290-87-82, REGON 200661089.

  20. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, znajdujące się na Stronie internetowe E-usługi.

 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje Użytkowników, którzy korzystają ze Strony internetowej i/lub dokonują Kalkulacji opłacalności za pośrednictwem E-usługi.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z E-usługi umożliwiający Użytkownikowi:
 • Korzystanie ze Strony internetowej E-usługi
 • Wykonywanie Kalkulacji opłacalności na podstawie wpisanych przez Użytkownika danych
 • Komunikację dotycząca E-usługi i aktywności w E-usłudze (w tym wpisy w sekcji Blog)
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Użytkownikom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy Kodeksu Cywilnego (ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Droga Elektroniczną (ustawa z 18 lipca 2002 r. O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 2. Korzystanie przez Użytkownika z E-usługi oraz Kalkulacji opłacalności dostępnych na Stronie internetowej przy wykorzystaniu metod komunikacji na odległość  jest związane z koniecznością poniesienia przez Użytkownika kosztów połączenia, w tym połączenia z siecią Internet.
 3. Usługodawca ma prawo do ograniczenia bądź pozbawienia Użytkownika dostępu do wybranych funkcjonalności E-usługi Użytkownikom, którzy nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
 4. Usługodawca jest właścicielem praw autorskich materiałów wykorzystanych w projekcie Strony Internetowej takich jak logo, projekty i szaty graficzne Front-end oraz Back-end, o ile nie jest oznaczone inaczej.
 5. Regulamin E-usługi dostępny jest Użytkownikom w każdym czasie (z wyjątkiem przerw technicznych, podczas których udostępniany on będzie na prośbę Użytkownika po przesłaniu wiadomości e-mail do Usługodawcy), bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na Stronie Internetowej E-usługi.
 1. Zakres i warunki korzystania z e-usługi

  1. W celu skorzystania z E-usługi, Użytkownik zobowiązany jest do założenia Konta.

  2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Użytkownika na warunkach i zakresie, które określa niniejszy Regulamin.

  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta każdorazowo, gdy Użytkownik odwiedza Stronę internetową E-usługi i/lub z chwilą skutecznego założenia Konta, zaakceptowania przez Użytkownika warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików cookie.

  4. Korzystanie z poszczególnych funkcji E-usługi może być płatne. Informacje o kosztach związanych z korzystaniem z takich funkcjonalności zamieszczone zostaną w sposób umożliwiający Użytkownikowi zapoznanie się z nimi przed skorzystaniem z nich oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności E-usługi w tym mechanizmu Kalkulacji opłacalności;

  6. Usługodawca nie jest dostawcą sieci „Internetu”. Użytkownik we własnym zakresie ma obowiązek uzyskania dostępu do urządzenia komputerowego lub innego urządzenia końcowego takiego jak smartfon, za pomocą którego możliwe jest prawidłowe korzystanie z E-usługi oraz jej funkcjonalności.

  7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 • Korzystania z E-usługi w sposób niezakłócający jego funkcjonowaniu oraz prawidłowym działaniu Strony internetowej,
 • Niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie Internetowej, w szczególności w sekcji Blog, niezamówionej informacji handlowej,
 • Niepodejmowania czynności mających na celu pozyskanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
 • Korzystania z E-usługi zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 • Korzystania z E-uslugi oraz Kalkulatora opłacalności w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w E-usłudze.
 2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z E-usługi w tym wykonania Kalkulacji opłacalności, jak również może ograniczyć dostęp Użytkownika do E-usługi ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach, gdy:
 • Użytkownik podał dane nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • Użytkownik dodał do Strony internetowej (w szczególności w sekcji Blog) treści naruszające dobra osobiste Usługodawcy bądź innych Użytkowników lub osób trzecich,
 • Użytkownik działa w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i/lub zasadami współżycia społecznego.
 1. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z E-usługi na podstawie postanowień art. 3 Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 2. Użytkownik, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej będzie otrzymywał Newsletter oraz oferty handlowe od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących, o którego terminie wysyłki będzie decydował Usługodawca. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz ofert handlowych podmiotów współpracujących z Usługodawcą w każdym czasie, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) umieszczonego w treści Newslettera lub oferty handlowej.
 3. Usługodawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych E-usługi mających na celu poprawę jakości E-usługi. Jeśli sposób przeprowadzenia testów wpłynie na prawa i obowiązki Użytkowników, informacja na ten temat będzie umieszczona na Stronie internetowej E-usługi.
 4. Usługodawca zapewni Użytkownikowi możliwość do zamknięcia Konta w każdym momencie.
 5. Rejestracja Użytkownika
 6. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:
 • Wypełnienie Formularza dostępnego na Stronie internetowej E-usługi,
 • Podanie Nazwy Użytkownika (Adresu e-mail Użytkownika) oraz Hasła,
 • Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityki Prywatności i Plików cookie, wraz z akceptacją ich postanowień oraz zgody na otrzymywanie Newslettera.
 • Uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika oraz możliwość dokonania Kalkulacji opłacalności, potwierdzonego kliknięciem linka aktywującego Konto, przesłanego Użytkownikowi na podany przez niego Adres e-mail,
 • Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, który jest każdorazowo (z pominięciem przerw technicznych) zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Nazwy Użytkownika oraz Hasła.
 1. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z E-usługi, Użytkownik zobowiązuje się do:
 • Podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich,
 • Zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go.
 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Adresu e-mail i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła. 
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania E-usługi

 1. Usługodawca zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu zapewnienie poprawnego działania E-usługi w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usuwania w możliwie najszybszym terminie wad oraz przerw w prawidłowym funkcjonowaniu E-usługi, szczególnie podczas zgłoszenia ich wystąpienia przez Użytkownika.
 2. Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu E-usługi poprzez wiadomość mailową przesłana na adres help@solarenergyanalysis.com.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedzi na wiadomość w terminie 7 dni roboczych od daty odebrania powiadomienia.
 1. Odpowiedzialność

   

  1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne działania, które umożliwiają korzystanie z E-usługi za pośrednictwem własnego Konta.

  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z E-usługi przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem.

  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne, takie jak szybkość przesyłania danych sprzętu komputerowego bądź innego urządzenia końcowego takiego jak smartfon, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu prawidłowe korzystanie z E-usługi.

  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności E-usługi powstałe z konieczności konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika niepoprawnych danych, które mogą skutkować w wygenerowaniu Raportu zawierającego błędne wyniki.

  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych dotyczących poszczególnych urządzeń dostępnych w E-usłudze.

  7. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych Adresów e-mail oraz Haseł Użytkowników.

 

 1. Pozostałe prawa i obowiązki

   

  1. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

  2. Ważność wszelkich dodatkowych funkcjonalności takich jak kupony promocyjne jest określona na tych kuponach i mogą być wykorzystane tylko gdy Konto Użytkownika jest aktywne.

  3. Usługodawca ma prawo do przechowywania Raportów wygenerowanych w E-usłudze do celów statystycznych.

    

 2. Spory

   

  1. W przypadku powstania między Użytkownikiem a Usługodawcą sporu, obie strony zobowiązują się do próby rozwiązania go na drodze porozumienia stron.

  2. W przypadku braku rozwiązania sporu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na drodze porozumienia stron, właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

    

 3. Postanowienia końcowe

   

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. O Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. 2014 r. poz. 1182), Ustawy Kodeksu Cywilnego (ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny; Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (ustawa z 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o Prawie Autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. O Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadkach, gdy zaistniały zmiany:

   1. Funkcjonalności E-usługi, z zastrzeżeniem, iż zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści do nowych funkcjonalności. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

   2. Obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do E-usługi,

   3. Organizacyjne lub statusu prawnego Usługodawcy,

  3. Aktualny Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej E-usługi oraz w przypadkach przerwy technicznej po kontakcie z Usługodawcą poprzez przesłanie wiadomości e-mail.