Status ustawy o OZE w polsce

ustawa o oze

Szczegóły prawne, dotyczące OZE, czyli Odnawialnych Źródeł Energii, można w Polsce odnaleźć w odpowiedniej ustawie. Problem jednak jest w tym, że wciąż wprowadza nieco zamieszania i jest stale aktualizowana, by jak najlepiej spełniać europejskie standardy. Przez to niestety trudno za nią niekiedy nadążyć.

Obowiązująca wersja ustawy
Obecnie obowiązuje Ustawa o OZE z dnia 20 lutego 2015 roku. Zgodnie z jej przepisami, wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która otrzymywana jest w mikroinstalacji, nie stanowi działalności gospodarczej. W ustawie podano również wytyczne, zgodnie z którymi należy sporządzić wniosek o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Wytwórca powinien posiadać dokumenty, potwierdzające tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie małych instalacji oraz dokumenty, potwierdzające tytuł prawny do rzeczonej małej instalacji. Musi on również posiadać podpisaną umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci, a także dysponować odpowiednimi obiektami i instalacjami.

Obecna Ustawa o OZE wprowadziła zmiany o przepisach prawa energetycznego, które dotyczą postępowań o wydawanie świadectw pochodzenia. Do wniosku o wydanie świadectwa, w myśl obowiązujących przepisów, należy dołączyć oświadczenie, podlegające rygorowi odpowiedzialności karnej.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?
Aktualna Ustawa o OZE będzie podlegać nowelizacji. Zmiany zaczną obowiązywać w styczniu 2016 roku.

Komentarze