Umowa partnera Solar Energy Analysis

§ 1.  Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej Umową) jest świadczenie przez firmę Tomasz Janiak Architekt (zwanym dalej Usługodawcą) usługi (zwanej dalej Usługą) związanej z dostępem do funkcjonalności serwisu Solar Energy Analysis (zwanego dalej Serwisem)w zakresie i na warunkach określonych w Umowie i Cenniku usług.

 2. Cennik  stanowi załącznik do niniejszej Umowy i są jej integralną częścią. W przypadku zmiany  Cennika Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o tym fakcie i przekaże z zmieniony Cennik w formie papierowej lub elektronicznej.  Zmiana Cennika nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W razie sprzeczności Cennika z treścią Umowy Strony związane są Umową.

 3. W ramach Usługi Usługodawca świadczy:

  1. udostępniania, za pomocą kalkulatora Solar Energy Analysis, oferty Usługobiorcy użytkownikom Serwisu

  2. utrzymania serwisu Solar Energy Analysis w gotowości do świadczenia Usługi

 

§ 2.  Opis Usługi. Czas trwania Umowy. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi.

 1. Na podstawie Umowy Usługodawca świadczy Usługę w abonamencie PODSTAWOWY zakres udostępnionych funkcjonalności oraz związane z nim opłaty zostały opisane w Cenniku.

 2. Umowa zostaje podpisana na okres 12 miesięcy.

 3. Świadczenie Usługi rozpocznie się, pod warunkiem istnienia możliwości technicznych  do 30 dni od daty zawarcia umowy.

 4. Za rozpoczęcie świadczenia usługi uznaję się dodanie oferty Usługobiorcy kalkulatora Solar Energy Analysis.

 5. O ile Usługobiorca nie  wyrazi innego oświadczenia przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, Umowa uważana będzie za przedłużoną na okres 12 miesięcy.

 6. O ile Usługobiorca nie wyrazi innego oświadczenia przed upływem  okresu, na jaki Umowa została przedłużona tj. 12 miesięcy, Umowa każdorazowo będzie przedłużana na kolejny okres 12 miesięcy.

 •  

§ 3.  Opłaty

 1. W ramach Opłaty abonamentowej Usługobiorca otrzymuje:

  1. zapewnienie sprawności dostępu do  Serwisu oraz utrzymania jego w gotowości do świadczenia Usługi.

  2. możliwości korzystania z Usługi na warunkach określonych w Umowie i Cenniku.

 2. Rozpoczęcie naliczania opłat za Usługę następuje od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi, o którym mowa w § 2. ust. 3.

 3. Okresem rozliczeniowym, będącym podstawą do rozliczenia należności Usługobiorcy wobec Usługodawcy jest miesiąc. Rozliczenie następuje według dat wskazanych na fakturze rozliczeniowym.

 4. Termin płatności wskazany jest na fakturze rozliczeniowej.

 5. Usługobiorca i Płatnik są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania wobec Usługodawcy wynikające z niniejszej umowy.

 

§ 4.  Zmiany umowy

 1. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 4. ust 2 następuje poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej.

 2. Usługodawca umożliwia zmianę planów abonamentowych, rodzaju świadczonych usług, okresu na jaki została zawarta Umowa za pomocą środków porozumiewania się na odległość, np. telefon, email.

 3. Usługodawca dostarcza potwierdzenie zmiany warunków za pomocą środków porozumiewania się  na odległość lub w formie pisemnej.

 4. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej w sposób określony w  § 4.  ust. 2. zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenie w formie pisemnej, w terminie 14 od otrzymania powiadomienia. Za zachowanie tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 5. Zmiana planu następuje od kolejnego okresu rozliczeniowego.

 6. Usługodawca może zmienić Umowę w każdym czasie, o ile konieczność zmian wynika z przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, względów technologicznych, zmiany rodzaju, sposobu lub warunków świadczenia Usługi.

 

§ 5.  Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

 2. Usługobiorca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Usługodawca świadczy Usługę  w sposób niezgodny z Umową, Cennikiem lub przepisami prawa.

 3. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę w przypadku braku akceptacji zmiany Umowy, Cenników dokonanej przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zmianach Umowy, Cenników oraz o prawie rozwiązania Umowy i skutkach rozwiązania Umowy. Oświadczenie Usługobiorcy w tej sprawie powinno być dostarczone najpóźniej ostatniego dnia przed wejściem w życie zmian.

 4. Usługodawca może rozwiązać Umowę:

  1. z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego – w przypadku zaprzestania świadczenia Usługi.

  2. Ze skutkiem natychmiastowym – w przypadku braku możliwości jej świadczenia, ze względu na zaistniałe warunki techniczne,

  3. ze skutkiem natychmiastowym – po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń, w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Usługobiorcę postanowień Umowy, Cenników, a w szczególności opóźnienia w regulowaniu należności za wykonaną Usługę. Wezwanie do zaniechania naruszeń przesyłane jest Usługobiorcy w formie pisemnej lub elektronicznej,

  4. ze stukiem natychmiastowym w przypadku wszczęcia wobec Usługodawcy postępowania likwidacyjnego,

  5. podania przez Usługobiorce nieprawidłowych danych, w tym specyfikacji technicznych urządzeń lub posługiwania się podrobionymi lub przerobionymi dokumentami przy zawieraniu lub w trakcie wykonywania Umowy.

 5. Oświadczenie Usługobiorcy dotyczące rozwiązania Umowy powinni zostać doręczone w formie pisemnej do siedziby Usługodawcy lub na jego adres korespondencyjny.

 

§ 6.  Reklama

 1. Usługodawca dostarcza Usługobiorcy funkcjonalności umożliwiające zakup reklama banerowej i promowanie produktów w wyszukiwarce, która będzie prezentowana wewnątrz Serwisu.

 2. Zakup każdego wyświetlenie reklamy odbywa się w systemie licytacji na żywo (Real Time Bidding)

 3. Opłata za wykupione wyświetlenia reklamy są pobierane  na koniec okresu rozliczeniowego w którym zostały wykonane na podstawie Faktury wystawionej przez Usługodawcę Usługobiorcy.

 4. Inne formy reklamy (np. artykuły sponsorowane) będą przedmiotem osobnej umowy

 

§ 7.  Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają postanowienia  Cennika.

 2. W przypadku jakichkolwiek roszczeń sądem właściwym do ich rozpatrywania jest sąd właściwy siedzibie Usługodawcy

 

§ 8.  Ustalenia dodatkowe

 1. W pierwszym roku obowiązywania umowy połowa opłat abonamentowych za wybrany przez Usługobiorcę plan będzie przeznaczona na opłacenia wyświetlanie jego reklam.

 

Cennik

 

1) Oferta dla producentów.

Solar Energy Analysis oferuje firmom narzędzia do prezentacji swoich produktów oraz  bezpośredniego dotarcia ze swoją ofertą do zainteresowanych nią osób.

 

Producenci mają możliwość dodania swoich produktów do bazy danych urządzeń Solar Energy Analysis, dzięki czemu korzystający z e-usługi użytkownicy mogą tworzyć projekty instalacji solarnych z wykorzystaniem ich produktów. Ponadto możliwe jest stworzenie wizytówki swojej firmy prezentującej jej charakterystykę i ofertę dla użytkowników serwisu.

 

Kolejną istotną funkcjonalnością dostępną dla producentów jest możliwość wskazania swoich sprawdzonych dystrybutorów oraz punktów serwisowych, reprezentujących ich na danym terenie. Daje to gwarancję otrzymania przez klienta najwyższej klasy obsługi na każdym etapie realizacji - począwszy od zakupu urządzeń, poprzez ich montaż, eksploatację, aż po serwis instalacji.

 

Dostęp do e-usługi Solar Energy Analysis oferujemy w trzech wersjach abonamentu (Podstawowym, Premium, Korporacyjnym), dostosowanych do wielkości produkcji oraz zasięgu działalności poszczególnych firm.

 

 

Podstawowy

Premium

Korporacyjny

Liczba produktów

2

20

Statystyki indywidualne

+

+

+

Statystyki globalne

  

+

Identyfikacja wizualna w treści Raportu

 

+

+

Kraje

2

10

Dystrybutorzy

0

5

10

Cena

Darmowy

2500 €/rok

5000 €/rok

 

Opis do tabeli:

Liczba produktów – określa maksymalną liczbę produktów których specyfikacje mogą byc wprowadzone do systemu servisu Solar Energy Analysis

Statystyki indywidualne – parametr ten określa dostęp do funkcjonalności podglądu statystyk dla projektów wykonanych z wykorzystaniem produktów własnych danego producenta.

Statystyki globalne -  parametr ten określa dostęp do funkcjonalności podglądu statystyk dla projektów wykonanych z wykorzystaniem wszystkich produktów dostępnych w Sewisie.

Identyfikacja wizualna w tereści raportu -   parametr ten określa dostęp do funkcjonalności umożliwiającej wzbogacenie szaty graficznej Raportu z wykonego projektu o elementy indentyfikacji wizualnej Usługobiorcy.

Kraje – określa liczbę krajów na terenie których produktu danego Usługobiorcy będą  dostępne do wykonania projektu.

Dystrybutorzy – parametr ten określa maksymalna liczbę kąt dystrybutora jaką Usługobiorca będzie mógł przekazać swoim dystrybutorem. Istnieje możliwość zakupu większej liczby kont dystrybutora.

 

Find out how much you can gain by using clean and free solar energy!Calculate the savings

Archive